โรงงาน

Weaving Workshop
Cutting Room

การประชุมเชิงปฏิบัติการการทอผ้า

ห้องตัด

Sewing Area
Packing Room

พื้นที่เย็บผ้า

ห้องบรรจุ

Warehouse
Workshop

คลังสินค้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการ